Handelsbetingelser

Betingelser hos Sysmart I/S1. Generelt

1.1 Følgende betingelser gælder for enhver ydelse, som Sysmart I/S (Sysmart) leverer. Betingelserne fraviges alene ved forudgående og skriftlig aftale.

1.2 Betingelserne kan kun ændres af Sysmart og med mindst 30 dages varsel. De til enhver tid gældende betingelser findes på https://sysmart.dk/handelsbetingelser

1.3 Dette dokument betegnes i det følgende som ”aftalen”.

1.4 Sysmart og kunden betegnes i det følgende samlet som ”parterne”.

2. Opgaven

2.1 Opgavens karakter fastlægges ved aftalens indgåelse.

2.2 Sysmart udfører opgaven med forpligtelse på indsats (indsatsforpligtelse). Sysmart garanterer ikke bestemte resultater som følge af Sysmarts produkter og service.

2.3 Sysmart kan gøre brug af tredjemænd til at varetage hele eller dele af opgaven.

2.4 Sysmart kan agere formidler mellem kunden og tredjemand. Sysmart vil ikke være part i eventuelle aftaler tredjemanden og kunden imellem. Forpligtelser kunden og tredjemand imellem er Sysmart uvedkommende.

2.5 Opgaver i form af kampagner betales forud af én måned, medmindre andet fremgår af aftalen. Betaling er endelig idet kunden ikke er bundet.

2.6 Opgaver i form af enkeltydelser betales forud og med levering inden 30 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.

3. Priser og fakturering

3.1 Priser for opgavens udførelse fastlægges ved aftalens indgåelse.

3.2 Priser oplyses eksklusive moms.

3.3 Kunden kan om muligt få oplyst en forhåndspris.

3.4 Sysmart og kunden betegnes i det følgende samlet som ”parterne”.

3.5 Udsendte faktura har forfaldsdato 14 dage fra fakturadato.

3.6 Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

3.7 Sysmart forbeholder sig retten til at tilbageholde eller ophøre produkt, ydelse og/eller levering ved manglende betaling.

4. Ansvar

4.1 Sysmart er erstatningsansvarlig overfor kunden efter almindelig dansk ret.

4.2 Beløbsmæssigt erstatningsansvar kan ikke overstige 100% af den samlede aftalesum.

4.3 Sysmart er ikke ansvarlig for eventuelle tab på baggrund af uagtsomhed, eller problemer forårsaget af tredjepart.

4.4 Sysmart er alene ansvarlig for produkter og ydelser leveret af Sysmart.

4.5 Sysmart er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder af produktion, fortjeneste og tid, ligesom Sysmart ikke er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser som resultat af force majeure el.lign.

5. Tvister

5.1 Enhver tvist, samt aftalen generelt, vil være underlagt dansk ret.

5.2 Enhver tvist mellem parterne skal først forsøges bilagt ved forhandling

5.3 Kan parterne ikke bilægge tvisten i overensstemmelse med ovenstående, kan tvisten indbringes for domstolene med Retten i Hjørring som 1. instans.

Telefontider

Mandag - Fredag: 09:00 - 15:00